دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست


حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست
برگزار کننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: اردبیل


 

محور های کنفرانس :

 مدیریت و مهندسی تالابها
- اثرات خشک شدن تالاب ها
- کارکرد اکولوژیکی تالابها
- کارکرد اقتصادی تالابها
- نقش تالابها در حذف آلاینده ها
- اثرات اجتماعی تالابها
- نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری

 تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
-  سیستم های نوین تصفیه فاضلاب
 -  استفاده از لجن فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی
 -  تصفیه زه آب های کشاورزی
-  حذف مواد سمی و فلزات سنگین  از پساب و لجن فاضلاب های شهری و صنعتی
 -  بازیافت پساب و استفاده مجدد از آب های نامتعارف     

 آلودگی آب
-  انواع آلاینده های آب                                        
-  
آلودگی آبهای سطحی
-  آلودگی آبهای زیرزمینی
-  آلودگی آبهای آزاد
-  آلودگی های نفتی دریاها

 آلودگی خاک
 - استفاده از روش های نوین جهت پالایش خاک های آلوده
 - روشهای شناسایی و پالایش آلاینده های خاک
 - احیای توان بیولوژیک خاک
- حفاظت از خاک

 مدیریت و مهندسی پسماند
- مدیریت کاهش،  بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های صنعتی
-  مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی
-  مدیریت کاهش،  بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های شهری
-  مدیریت دفع پسماندهای هسته ای
-  سیستم های نوین بازیافت و بازیابی زباله های شهری

 نانوتکنولوژی و محیط زیست
  -استفاده از سیستم های نانو در تصفیه آب و فاضلاب
-  روش های نوین شیرین سازی آب                                       
-  
روش های موثر و نوین تصفیه آب و فاضلاب                       
-  
به کارگیری نانو تکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی

 کشاورزی پایدار
  - روش های نوین آبیاری کشاوزی
 -  مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
  - تولید محصولات ارگانیک
 -  کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی

 آلودگی هوا و صدا
-  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
 -  مدل سازی انتشار آلودگی هوا
 -  ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
 -  ابعاد بهداشتی و روان شناختی تاثیرات آلودگی هوا
 -  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 -  فن آوری های نوین کاهش و حذف کارهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنای

 ارزیابی محیط زیست
-  ارزیابی اثرات زیست محیطی 
-  
اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست
-  کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محیط زیست
-  اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
-  محیط زیست و توسعه پایدا
 -  محیط زیست و آمایش سرزمین
-  اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

 تنوع زیستی
-  تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
-  مدیریت بوم سازگان های طبیعی 

 مدیریت محیط زیست
-  مدیریت منابع آب
-  مدیریت بهینه انرژی های پاک و روش های سازگار محیط زیست
-  محیط زیست و خدمات شهری
-  محیط زیست و انرژی پاک
-  انرژی های سبز، انرژی های نو
-  محیط زیست و انرژی پاک ایران                                        
-  
راهکار های عملی آموزشی وارتقا فرهنگ محیط زیست 
-  
حقوق محیط زیست
   - اقتصاد محیط زیست