با ملاحظه تجربیات چند ماهه گذشته و بازخوردهای دریافتی، پیشنهاد می شود مرکز توسعه فناوری آب تحت نظارت و راهبری عالی "شورای راهبری و سیاست­گزاری" که ریاست آن را استاندار یزد و یا نماینده ایشان برعهده خواهد داشت فعالیت نماید. رئیس مرکز توسعه فناوری آب به پیشنهاد پارک علم و فناوری یزد و با حکم رئیس شورای راهبری تعیین خواهد شد. دبیرخانه و ستاد اداری مرکز توسعه فناوری آب در محل پارک علم و فناوری یزد استقرار خواهد داشت.

با توجه به اهداف و مأموریت­های سه گانه مرکز توسعه فناوری آب در حوزه های فرهنگ­سازی، فناوری و تولید محتوی پیشنهاد می گردد در حال حاضر سه زیرمجموعه زیر تحت نظر ریاست مرکز فعالیت نمایند:

1)      دفتر طرح ها که مأموریت جمع آوری، بررسی و تدارک حمایت از طرح های فناوری در حوزه آب را برعهده خواهد داشت.

2)      باشگاه آب که وظایف آموزشی، ترویجی و فرهنگ سازی مرکز توسعه فناوری آب در آن متمرکز خواهد بود.

کانون تحلیل و تفکر که وظیفه اساسی تولید محتوی و راهبری کارگروه های تخصصی و هم اندیشی ها را برعهده خواهد داشت